Lahad Magasin

Editoryal

2015 Hunyo 2

DCIM101GOPRO

LAHAD – ang pinakabagong magasin – ay naglalaman ng mabuting pagbabalita at positibong kaalaman upang iangat ang ating kaisipan at buhay. Ang LAHAD ay nagmula sa isang salitang-ugat na Hebreo na ang kahulugan ay kinang  o maging tapat. Ito’y angkop sa kahulugan sa Filipino: ang pagpapaliwanag, pagbubukas o pagpapakita ng isang bagay o katotohanan. Kung baga, ang paglaLAHAD sa magasin na ito ay pagsasalarawan ng mga kasaysayan ng buhay ng mga tao o kaya ng isang bansa na patungo sa kamalayan at kaunlaran.

Ang LAHAD ay malapit din sa kahulugan ng pagkakaisa ng LAHAT ng Filipino bilang isang bansa at bilang bahagi ng sanlibutan. Tayong lahat ay isang bayan na may iisang pasanin, hangarin at mithiin kahit na magkaiba sa pamamaraan, damdamin at kaalaman.

Bawa’t isa ay may karapatan sa mga biyaya ng buhay, sang-ayun na rin sa kapasyahan ng Diyos na nagbigay ng karapatang mabuhay sa bawa’t nilalang. Sa mga kabataang naghahangad ng gabay sa landas ng buhay, nais naming hawiin ang mga balakid sa kanilang daan. At sa mga may sapat na gulang na naghahanap ng inspirasyon sa pang-araw-araw nilang pagsubok, layunin naming ibahagi ang karanasan ng mga taong kapupulutan nila ng lakas at aral.

Wala kaming nilalahad na makapanira o makapanglaw na mga bagay na, kung suriin, madalas nang palaman ng pan de sal sa almusal ng karamihan sa atin.  Tulad ng mga sinaunang nilalang na sa tuwina’y hanap ang “mabuting balita”, inaasahan naming itaguyod ang kabutihan lamang, maging ang kabutihan na maaaring nakakubli sa mga bagay na mistulang masasama.

Ang mga balita at kaalaman na hatid namin ay nagsasalarawan ng isang munting-mundo ng mga pangyayari na magsasalarawan at magpapaliwanag kung ano at sino tayo. Sa ganitong paraan, matututo tayo sa isa’t-isa upang mangag-udyok na gumawa nang wasto, mamuhay nang maayos na higit pa sa dati at makamtan ang pinakamataas na uri ng ating pagkatao. Sa ganoon din lang natin mailaLAHAD ang ating sarili upang lumantad o matuklasan natin ang pakikiisa sa iba, maging sa loob ng pamilya, sa sambayanan o sa buong mundo.

Iwaksi ang pag-aalangan, ang pagdududa at pagkatakot!  Higit pa ang dapat nating ipagbunyi sa anumang kalagayan sa buhay. Ang pagkatalo ay isang uri ng paglapastangan sa sariling laman at dugo. Ito’y pagpapatiwakal na ginagawa lamang ng mga taong naliligaw sa landas ng buhay.

Buksan ang mga mata sa liwanag ng bukang-liwayway na pumapawi sa mapagsakop na dilim na daan-taon nang nang-aapi sa mga isla sa Asia at maging sa Africa at sa America. Itaas ang mga tabing na nagtatakip sa sikat ng araw at pawiin ang lungkot na naghahari sa mga abang tahanan at matatayog na bulwagan ng ating lupain. Ituwid ang mga tuhod na iniluhod sa takot dala ng kamangmangan at ginapi ng pagkaalipin sa kulturang pumipigil sa ating pagkilala sa ating sarili bilang isang bansa. Ituwid ang mga braso na namayat sa katamaran at nagamit sa maling gawa dahil sa taliwas na kaisipan at turo ng mga taong hangad lamang ang makalamang sa kapuwa. Gisingin ang natutulog na diwa na nasanay lang sumunod sa hunkag at bulok na mga guro at namumuno sa ating kapaligiran.

Ang abang mamamayan ay maraming maituturo sa mga matataas at malalakas na tao. Hindi kailangang magkahiwalay tayo sa tuwina sa lahat ng mga usapin sa buhay. Hanapin natin ang dako na kung saan tayo ay maaaring magkaisa, sa isang mapayapang tahanan kung baga, kung saan tayo maaaring magbigayan sa isa’t-isa. Sa gayun, ilaLAHAD natin sa paglilimbag na ito ang isang mensahe ng pag-asa at, kasunod nito, ang paggiging-isa ng buong mundo. Ang diwa na hangad nating makamtan ay maaaring luma o panandalian lamang sa mundo na puno ng mga taong sawa na sa mga pangako.

Gayunpaman, hindi kami nangangako ng anumang bagay maliban sa hangaring makita ang karamihan ng mga taong nag-iibayo sa paghahanap sa kaisipan at sa karunungang minsa’y naging suhay ng matatag at maunlad na mga lipunan sa nakaraan.

Ang isang pirasong papel ay hindi kailanman makapagbabalik sa ating mga karapatang panghawakan ang mga puwersa sa kalikasan at sa lipunan tungo sa ating ikabubuti. Makakamtan lang natin itong pagsibol na ito kung tayo ay magpasakop at kumilos nang naaayon sa gabay ng Diyos.

Ang isang pangarap ay nagsisimula nang maiLAHAD. Ito ay nakikita ng inyong mga mata.  Paano ito makaaapekto sa buhay mo? Tayo’y magsamasama upang alamin ito.

Salamat sa inyong pagbigay-pansin sa panimulang handog na ito ng LAHAD.

Mabuhay ang Filipinas! Mabuhay ang Sangkatauhan!

 

(Larawan sa itaas: Estatuwa ni Rizal statue sa Taal, Batangas)